Garza chica -Egretta thula

Garza pescando

Garza pescando

Garza chica

Garza chica retrato