Chorlo chileno – Charadrius modestus

Chorlo Chileno retrato